Otázka audítorovi. Garantovaná odpoveď overená pečiatkou.
Otázka daňovému
poradcovi.
Garantovaná odpoveď
overená pečiatkou
Cena
Cena
Kontakt
Kontakt
O nas
O nás
Domov
Domov

Zisťovací formulár za účelom stanovenia ceny

Meno *
Telefon/Mobil *
Email *
1.Oblasť podnikania
2.Obrat v hlavnej činnosti v EUR
3.Celkové výnosy
4.Celkové náklady
5.Aktíva
- Z toho dlhodobý majetok
6.Pasíva
- Z toho cudzie zdroje
7.Počet zamestnancov
8.Platiteľ DPH
ano nie
9.Dodanie tovaru a služieb do EU
ano nie
10.Nadobudnutie tovaru a služieb z EU
ano nie
11.Vývoz do 3. krajín
ano nie
12.Dovoz do 3. krajín
ano nie
Názov dokladu
Počet dokladov v r. 201...
1.Príjmové pokladničné doklady
2.Výdavkové pokladničné doklady
3.Prijaté faktúry tuzemské
4.Prijaté faktúry zahraničné
5.Vystavené faktúry tuzemské
6.Vystavené faktúry zahraničné
7.Interné doklady
8.Lízing
9.Cenné papiere
10.Dlhodobý majetok - počet kariet
11.Počet úverov
12.Počet valutových pokladní
13.Počet bankových výpisov
14.Účtovanie o zákazkovej výrobe
ano nie
15.Účtovanie na strediská
ano nie
Ine:

Položky označené * sú povinné